Dinh dưỡng điều trị là một lĩnh vực y học chưa được quan tâm đầy đủ tại Việt nam. Dân ta mới vừa từ mức đói đến mức ăn cho no, nay no rồi, phải ăn cho ngon, và ngon rồi phải ăn cho khỏe. Sự giúp đỡ quí báu của các chuyên gia dinh