Lời giới thiệu: Có rất nhiều những hướng dẫn giúp giảm cân phản khoa học trên mạng, không ít trong số đó vì lợi ích ẩn dấu đằng sau. Nhiều quan điểm không được kiểm chứng, chưa từng được chứng minh, và hoàn toàn không có tác dụng. Một số có tác dụng chút ít