Đánh giá tình trạng dinh dưỡng Không nên vào phòng bệnh để khám đánh giá dinh dưỡng vì nguy cơ lây nhiễm và để tiết kiệm áo bảo hộ. Khám dinh dưỡng nên nằm thực hiện qua thông tin khám lâm sàng chung của bs. Có thể khai thác thông tin qua bệnh nhân, người